Polityka prywatności – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), FUNDACJA DLA TRANSPLANTACJI ZOSTAW SERCE NA ZIEMI, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Józefa Szymańskiego 18, 04-258 Warszawa KRS: 0000599262 (dalej także jako Administrator) informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA DLA TRANSPLANTACJI ZOSTAW SERCE NA ZIEMI, www.dlatransplantacji.pl , KRS 0000599262

2) Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

a. Realizacji umów o pracę, w ramach wykonania umowy oraz obowiązku prawnego (Art.6, ust 1, lit. b. i c. RODO),

b. Realizacji umów cywilnoprawnych, w ramach wykonania umowy oraz obowiązku prawnego (Art.6, ust 1, lit. b. i c. RODO),

c. Realizacji umów o wolontariat, w ramach wykonania umowy oraz obowiązku prawnego (Art.6, ust 1, lit. b. i c. RODO),

d. Ewidencji w „Bazie ekspertów” i wykorzystania w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z treścią zgody (Art.6, ust 1, lit. a. RODO),

e. Ewidencji w „Bazie interesariuszy zewnętrznych” i wykorzystania w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z treścią zgody lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art. 6, ust 1, lit. a i lit. f. RODO),

f. Ewidencji w „Bazie kontrahentów” i wykorzystania w ramach prowadzonej działalności w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art.6, ust 1, lit. a. RODO),

g. Ewidencji Uczestników cyklu wydarzeń organizowanych przez Administratora zgodnie z treścią zgody (Art.6, ust 1, lit. a. RODO),

h. Ewidencji Uczestników Projektów własnych, zgodnie z treścią zgody lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art.6, ust 1, lit. a i lit. f. RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a. do momentu odwołania zgody lub upływu okresu na który zgoda została udzielona, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,

b. przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,

c. przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,

d. do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:

a. telefonicznie pod numerem: 501 692 470

b. e-mailowo: fundacjadlatransplantacji@gmail.com

c. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: FUNDACJA DLA TRANSPLANTACJI ZOSTAW SERCE NA ZIEMI, ul. Józefa Szymańskiego 18, 04-258 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”